آمار

خرید و پرداخت

شماره کارت بانک مــلـت

۲۲۸۰ - ۶۵۱۲ - ۳۳۷۳ - ۶۱۰۴

(بنام : امین صفری)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شماره حساب بانک مــلــت

۷۲۵۳۳۸۲۶۵

شبا:

IR۲۵-۰۱۲۰-۰۲۰۰-۰۰۰۰-۰۷۲۵-۳۳۸۲-۶۵

(بنام : امین صفری)

* لطفاً پس از پرداخت، تصویر فیش و یا قبض را از طریق و یا از طریق برای مرکز تحقیق و توسعه بایولاک ارسال نمایید.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -